کد خبر:16692
پ
۱۴۰۳-۱۰۴۰
سالگرد رحلت امام خمینی 1403

روزی که قبر امام قبر ما شد

روزی که قبر امام قبر ما شد نویسنده: غلامعلی نسائی برای اولین بار است که این ها را می نویسم، انگار همه وجودم خرد می شود. حالا که فاش شده ام، نمی دانم چرا می ترسم. بعضی حادثه های خیلی کوتاه، مثل خوردن یک گلوله به پهلویت، برای ابد تو را درگیر خودش می کند. […]

روزی که قبر امام قبر ما شد

نویسنده: غلامعلی نسائی

برای اولین بار است که این ها را می نویسم، انگار همه وجودم خرد می شود. حالا که فاش شده ام، نمی دانم چرا می ترسم. بعضی حادثه های خیلی کوتاه، مثل خوردن یک گلوله به پهلویت، برای ابد تو را درگیر خودش می کند.

گروه فرهنگی هوران – از شبی که اعلام کردند حال امام رو به وخامت است، یک مینی بوس از بچه های جنگ از محله مان با هم آمده بودیم. زده بودیم به پایتخت. از همه جا بودند: پاکستان، هند، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان.

جنازة امام را که آوردند، ما وسط معرکه بودیم. دور تا دورمان کانتینر؛ بیرون از آن، محوطة ممنوعه. عاشورایی بود. هوا بسیار گرم بود. مردمِ یک دست مشکی پوش، روی خاک نشسته بودند. بسیاری از مردم حیران و سرگردان، انگار گم شده باشند، یا دنبال گمشده ای باشند.

یک درخت هم نبود، آفتاب بود و آفتاب، تا چشم کار می کرد مردمی با روح پریشان، گداخته و ذوب شده در ولایت؛ مثل زمان جنگ، از همة اقشار آمده بودند. بعضی ها خانوادگی، بچة کوچک و شیرخواره را زیر آن آفتاب سوزان با خود آورده بودند. کوچک و بزرگ اشک می ریختند، دخترهای کوچک، گوشة چادر مادرشان، از غم پیچیده بودند. قیامتی بر پا بود. مشک ها دست به دست می چرخید. اسفند و عود و عنبر. خیمه به خیمه اشک بود. شمع ها روی خاک بود و همه پروانه شده بودند.

دور تا دور کانتینر سرباز گذاشته بودند. قدم به قدم؛ همه سیاه پوش. به هر سختی ای که بود روی یکی از کانتینرها رفتم. محوطه ای حدود دویست متر مربع بود که داشتند وسط آن برای امام قبر می کندند. با سختی بسیار به لبة کانتینر رفتم که ناگهان از پشت هلم دادند و به پایین کانتینر پرتاب شدم. بچه های پاسدار، زیر کانتینرها و میان محوطه ایستاده بودند و مراقب بودند که کسی از بالای کانتینر پایین نیاید. همین که از جایم بلند شدم، یک پاسدار که سیاه پوشیده بود، سرم داد کشید که چرا پایین پریدم.

آن قدر هول امام را داشتم که وقتی از دو متری پرت شدم، با آن همه زخم جنگ که توی تنم بود، هیچ دردی حس نکردم. بلند شدم مقابل آن برادر پاسدار که خودش از بچه های جنگ بود. من دست هایم را به نشانة عذر باز کردم. با بغض توی حنجره ام گفتم: به خدا هلم دادند.

زوم کرد روی دست های زخمی ام. گفت: جانبازی!؟ سرم را پایین انداختم، چیزی نگفتم. دست راستم بدجوری تابلوی جنگ بود؛ یک جوری خاص همة نشانه های جنگ ازش از دور پیداست. ته اش گفتم: زخمی جنگم، نه جانباز؛ جانبازی حرمت دارد که ما نداریم.

توی آن هول وولا گفت: کجا زخمی شدی؟

گفتم: جفیر، جفیر…

بعد انگار یک مشت آب پاشیده باشند توی صورتش، سرد شد، ملایم. آرام نگاهی به بالا کرد و گفت: شانس آوردی، چیزیت نشد.

گفتم: نه شکر خدا، چیزیم نشده.

بعد چند بی سیم به دست سریع آمدند جلو و گفتند: برای چه پریدی؟ مگر نمی دانی ممنوع است؟ از کجا پریدی؟

برادر پاسدار به آن ها گفت: مشکلی نیست، آشناست. از خود ماست.

منظورش خادمان به حرمت امام در محوطه بود. آن ها هم رفتند. کمی با هم حرف زدیم. بعد بی سیمش صدا کرد و از هم جدا شدیم.

در محوطة ممنوعه، خیلی جمعیت نبود. مگر آن ها که مجوز داشتند. قبر امام که کنده شد، خودم را رساندم پای قبر. بیش ترمان که توی آن محوطه بودیم، از بچه های جنگ بودیم. چون نزدیک بود که امام را بیاورند، روی کانتینر ها از نیروی نظامی پر شد که کسی پایین نیاد.

تابوت امام را که آوردند، همه دور بال گرد را گرفتند. بچه ها چنان به تابوت چسبیده بودند که نمی شد کاری کرد. به دلیل ازدحام جمعیت و شلوغی بسیار، کفن امام پاره شد و پاهای امام دیده شد. من از دو متری، پای امام را دیدم. خیلی نورانی بود. یک لحظه حس کردم بچه ها دارند بال گرد را می کشند پایین، که بعد امام را بردند.

همین طور وسط جمعیت کشیده شدم کنار قبر. ناگهان پایم سر خورد و افتادم داخل قبر. یک لحظه حال خاصی پیدا کردم، به سرم زد که توی قبر امام، جایی که قرار است تا دقایقی دیگر امام به خاک سپرده شود، برای لحظاتی به پهلو دراز بکشم.

مثل دوران جنگ شده بود که بچه ها یواشکی، برای خودشان قبر می کندند و مناجات و نمازشان را می خواندند. توی آن همهمه و زاری همه چیز برایم ساکن شده بود. تنها کاری که کردم، فقط چشمانم را بستم، شاید یک دقیقه توی قبر امام با تمام آرامش به پهلوی راست خوابیدم. ناگهان از بالا مشت مشت خاک به سروصورتم ریخته شد. یک مرتبه آن هایی که بالای سرم ایستاده بودند بهم زل زدند. کلی خاک رویم ریخته بودند. حس غریبی داشتم که قابل بیان نیست. در حال خودم بودم که یکی از بچه ها خم شد و من را بیرون کشید و خودش را انداخت توی قبر امام.

و این شد که همة بچه هایی که دور قبر امام بودند برای یک لحظه هم که شده توی قبر دراز می کشیدند. همة احساسم توی جنگ بود. مگر چند نفر از این همه زائران دلسوخته و عاشق به امام می توانستند در قبر امام، جایی که قرار است امام برای ابد، پیکر معطرش، دفن شود، لیاقتی یافته باشند؟ من این توفیق را کسب کرده بودم.

بعد که امام را آوردند، پیراهن مشکی ام را تکه تکه کردم و به پیکر معطر امام تبرک کردم. لحظه ای که امام را توی قبر گذاشتند، کنار تابوت امام، دستم را گره زده بودم که از امام در آن لحظه های حساس دور نشوم. باز هرچه داشتم به تابوت امام تبرک کردم.

وقتی امام را گذاشتند توی خاک، سنگ لحد را روی پیکر امام گذاشتند. خاک ها را که ریختیم، ناگهان بچه ها ریختند و خاک قبر امام را به تبرک مشت مشت خالی کردند. من هم ریختم توی جیب شلوارم و توی زیر پوشم. ناگهان متوجه شدیم که همه خاک قبر امام تمام شد! رسیده بودیم به سنگ لحد. واقعاً داشتند سنگ لحد را هم برمی داشتند.

یک مرتبه شلوغ شد. غوغایی بود، هیچ کس نفهمید این همه خاک چه طور دو، سه دقیقه آن هم مشت مشت کجا رفت. کاش کسی فیلمش را می گرفت، اما آن قدر فشار و هیجان بود که فیلم بردار ها نمی توانستند نزدیک شوند. ناگهان فریاد ها بلند شد. بچه ها داد می کشیدند، قبر امام خالی شد! قبر امام خالی شد، بچه های جنگ زار زار گریه می کردند. با مشت می کوبیدند به پهلوی آن هایی که می خواستند نزدیک شوند. همه ترسیده بودند. مردم از روی کانتینر ها پایین آمده بودند. انگار دنیا رها شده باشد.

یاد زمان جنگ افتادم! آن جا که فرمانده پشت بی سیم فریاد می کشید با بغض شکسته و درهم: من هلی کوپتر می خواهم، من هلی کوپتر می خواهم! از همه درونش فریاد فوران می کرد.

بعد چند ثانیه هم شاید طول نکشید که یک بال گرد آمد، درست روی سرمان؛ یک کانتینر زیر بالگرد بسته بود. ما هم روی قبر امام محافظ شده بودیم. بچه ها خودشان را انداخته بودند روی قبر خالی از خاک امام که سنگ لحد را برندارند.

بال گرد آرام آرام آمد. باد پروانه ها داشت تکانمان می داد. ما پروانة امام شده بودیم و نمی گذاشتیم کسی دست به سنگ لحد بزند. کانتینر لحظه به لحظه به زمین نزدیک تر می شد. اگر کنار نمی رفتیم، زیر کانتینر پرس می شدیم. کانتینر را گذاشتند روی قبر امام. باز مردم داشتند هلش می دادند. ناگهان فضا باز شد و جمعیت هجوم آورد. دیگر توان ایستادن نداشتم. داشتم از تشتنگی خفه می شدم. دورتر از جمعیت، روی خاک، زیر آفتاب پهن شدم. با خودم فکر کردم دیگر کارم تمام است. من خواهم مرد. تا آن لحظه کنار امام آن همه فشار را حس نمی کردم. متوجه دستانم شدم که ورم کرده بود. پیراهنم پاره پاره توی تنم بود و پر از خاک. رفتم جایی که بچه هامان بودند.

بچه ها زیر سایه درخت ها دراز کشیده بودند، قیافه و لباس هایم بدجور خاکی و آفتاب سوخته شده بود؛ درست مثل روز های جنگ. فقط تشنه بودم، مثل وقتی که زخمی جنگ شده بودم! آب… آب… آب، بعد خاک های قبر امام را که به تبرک آورده بودم، بین همة بچه های گروه تقسیم کردم. خاک را دست به دست چرخاندیم. همه حالی پیدا کردند. بچه ها با بوی خاک قبر حضرت امام، تمام خستگی سه روزه شان، فروکش کرد، ما با آن خاک دوباره جان گرفتیم. ما الکی شعار نمی دادیم؛ ما تا پای جان برای امام ایستادیم، نام حضرت امام که برده می شد، حال مان خاص می شد. ولایت، همة هستیمان است. بدون ولایت راه به جایی نخواهیم برد. ما بسیجیان امام خمینی(ره)، بچه های جنگ، دوباره جان گرفتیم؛ آری، ما با ولایت زنده ایم…

حضرت امام روح‌الله خمینی در ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ به ساعت رسمی ایران به به لقالله پیوست و خبر آن در ساعت ۷ صبح ۱۴ خرداد در اولین بخش خبری رادیو سراسری با حزن و اندوه به اعلام عمومی رسید.

پایگاه خبری هوران
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید