سبک زندگی جهادی
عضویت در خبرنامه

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید

آرپیچی‌7 روی سرعت هفتاد

کدمطلب : 17415

آرپیچی‌7 روی سرعت هفتاد


روایتی از شهید علیرضا باقری همرزم پاسدار شهید صمد اسودی


صبح یک روز آفتابی و شرجی 1363 «صمد اسودی» فرمانده گردان امام‌حسین(ع) ما را به خط کرد، گفت؛ بی‌صدا همه روی زمین بنشینید.


همه بی سرو صدا نشستیم روی زمین و خودش رفت سمت سنگر فرماندهی.


چند دقیقه‌ی بعد سوار «موتورتلیر250» با قبضه آرپی‌چی‌هفت برگشت و چرخی دور بچه‌های گردان زد. سرها همه دورهمی به سمت موتور چرخید و موتور خاموش شد و پیاده شد، جلوی ستون ایستاد.


گفت: ببینم کسی هست با سرعت روی موتور از 100 متری هدف را با آرپیچی‌7 بزند!؟


همه با تعجب نگاه کردیم. روی موتور هم مگر می‌شود، قبضه بست و کشید سمت هدف و شلیک کرد.


صدا زد، نبود کسی شلیک کننده آرپیچی‌هفت توی سرعت صد در یک حالت جنگی و پاتک، نبود که نیست. مات و متحیر نگاهش کردیم. هیچ کسی جرات نداشت کلمه‌ائی حرف بزند. حتی یک نفر از جا بلند نشد. دوباره و سه باره! کسی نبود...


نشست روی موتور، آرپیچی را انداخت روی شانه و به سرعت باد دور شد. حدود 70 کیلومتر سرعت گرفت! می‌رفت، تا نزدیکی‌های محل استقرار گردان و برمی‌گشت.


تریکافی کرد و به سمت هدف چرخید، از روی موتور بلند شد و ضامن را کشید گلوله را روی موتور داخل قبضه گذاشت.


150 متری هدف با 70 کیلومتر سرعت شلیک کرد.


دقیق زد به هدف.


بچه‌ها یکصدا تکبیر گفتند؛ «الله‌اکبر الله‌اکبر».

Share

نظرات کاربران

نارنجستان